Calendar Views

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Calendar Views
เราสามารถปรับดูน้ดหมายของเราได้จากปุ่มคำสั่งด้านบนของ iCal ครับ

ical-views.jpg

Day : ดูนัดหมายเป็นรายวัน
Week : ดูนัดหมายเป็นรายสัปดาห์
Month : ดูนัดหมายเป็นรายเดือน
ลูกศรทางด้านซ้ายขวา จะเป็นการเลื่อนลำดับไปดูนัดหมายก่อนหน้า หรือว่าหลังจากนัดหมายที่เราดูอยู่ปัจจุบันครับ

ตัวอย่าง
Day : การดูนัดหมายรายวัน

ical-03.jpg

note : เราสามารถสร้างนัดหนมายซ้อนกันได้จากภาพตัวอย่าง และจะมีเส้นแสดงบอกช่วงเวลาปัจจุบันให้เราทราบ

Week : การดูนัดหมายรายสัปดาห์

ical-02.jpg

note : ในการแสดงผลแบบ Week นี้ เรายังเห็นเส้นบอกเวลาปัจจุบันได้เหมือนใน Day View ด้วย

Month : การดูตารางนัดหมายเป็นรายเดือน

ical-01.jpg

note : ในกรณีที่เรามีปฎิทินอยู่หลายอันเราสามารถเลือกเปิด / ปิด ปฎิทินแต่ละรายการได้โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกที่อยู่หน้ารายการนั้น ๆ ออก